2. Špecifikácia rozvádzača VO CONTROL (ďalej iba „RVO CONTROL“): PDF Tlačiť E-mail

 

a) Základné prevedenie RVO CONTROL predstavuje zostava zmontovaných plastových skríň, rozdelených podľa funkčnej príslušnosti na:

 • pole prívodu a merania (elektromerná časť);

 • pole vývodu (rozvodná časť);

 • pole ovládania a prenosu dát (riadiaca časť) s tým, že každé pole má zamykateľné dvierka.

 

b) Elektromerná časť obsahuje elektromer, hlavní istič, koncový spínač dverí. Pre prípad použitia staršieho typu elektromeru s kotúčom je dodávaný optický snímač, ktorý sníma otáčanie kotúča elektromeru (jeho čiernu oblasť).

 

c) Rozvodnú časť tvoria výstupné stykače, ističe jednotlivých vývodov, modul merania prúdu, pripojovacia svorkovnica a koncový spínač dverí. Fázové vodiče vývodu (do prierezu 25mm) sa zapájajú do svoriek poistkových odpojovačov (ističov), vodiče PEN do svorkovej lišty.

 

d) Riadiace časti rozvádzačov sú osadené riadiacimi a komunikačnými modulmi s tým, že počet týchto rozvádzačov je možné zvyšovať či znižovať podľa potrieb prevádzkovateľa. Prostredníctvom rozvádzačov VO je možná obojsmerná komunikácia s jednotlivými svetelnými bodmi či ich skupinami.

 

e) Riadiaca časť je nastavená na voliteľné komunikačné rozhraní (GSM, GPRS a sieť LAN) podľa zvolenej formy prenosu.

 

f) Možnosti RVO CONTROL vo vzťahu k CRS CONTROL v základnej zostave sú následovné:

 • Informácia o funkčnosti zariadenia,

 • Informácia o stave uzatvorenia rozvodnej skrine včítane archivácie dátumu a času,

 • Informácia o stave odberu elektrickej energie podľa potreby,

 • Informácia o výpadku napájania osvetlenia,

 • Informácia o výpadku napájania osvetlenia – HAVARIJNÝ ALARM na MOBIL služby,

 • Indikácia prerušenia výstupného napájacieho kábla pre vetvy VO – HAVARIJNÝ ALARM na MOBIL služby,

 • Možnosť diaľkového nastavenia času zapnutia a vypnutia VO,

 • Možnosť diaľkového okamžitého vypnutia a zapnutia VO mimo nastavený režim,

 • Meranie napätia v jednotlivých prívodných fázach – HAVARIJNÝ ALARM na MOBIL služby,

 • Meranie napätia v jednotlivých vývodných fázach,

 • Hlásenie o výpadku napájania jednotlivých vývodov osvetlenia – HAVARIJNÝ ALARM,

 • Hlásenie o prevádzkovom stave jednotlivého svetelného bodu podľa potrieb užívateľa – HAVARIJNÝ ALARM na MOBIL služby v prípadoch výpadku na dôležitých svetelných bodoch (napr. križovatky, prechody pre chodcov a pod.), a to podľa požiadaviek užívateľa,

 • Krátkodobý dátový sklad,

 • Možnosť napájania ďalších periférnych zariadení (meteostanice a pod.)

 

g) Medzi najdôležitejšie informácie prenášané medzi CRS CONTROL a RVO CONTROL patrí:

 • Hodiny reálneho času v riadiacom systéme

 • Nastavený režim prevádzky, režim SMS, predstih / presah spínacieho času

 • Poloha dverí elektromernej a rozvodnej časti (otvorené / zatvorené)

 • Informácia o stave zvláštnych funkcií (napr. „Nočné prerušenie“)

 • Informácia o stave a funkciách fotobunky

 • Informácia o stave vývodov (vypnuté / zapnuté)

 • Aktuálny celkový odber a nastavené limity odberu

 • Aktuálny odber vývodu a informácia o nadlimitnom odbere

 • Stav elektromerov a ďalších elektromerných veličín

 • Nastavenie telefónneho zoznamu (číslo pohotovostného a servisného telefónu)

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk
viagra